•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Kurs kierowników wypoczynku. Zapraszamy!!! 11-12.01.2018 r.

KURS KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU


Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 90 zł

 

Kurs Kierowników przeznaczony jest dla:
•    Nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą pełnić rolę Kierownika Wycieczki Szkolnej
•    Osób, które planują w przyszłości wykonywać zawód Kierownika Wypoczynku (kolonii, zimowiska czy obozu młodzieżowego)
Termin kursu: 11 - 12 stycznia 2018 r. (godziny popołudniowe)
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych
Minimalna ilość uczestników: 18 osób


Program szkolenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami, a Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego uzyskują zaświadczenie uprawniające do pełnienia funkcji Kierownika Wypoczynku zgodnie z art. 92c ptk. 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

 

Tematyka kursu:
Szkolenie jest wykładnią przepisów i zasad panujących na krótkich i długoterminowych wyjazdach dzieci i młodzieży szkolnej. Zagadnienia poruszane podczas zajęć to:
1.    Planowanie pracy wychowawczej
2.    Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
3.    Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
1)    zdrowia i higieny
2)    przejazdu na miejsce wypoczynku
3)    trwania wypoczynku
4)    przeciwpożarowym
5)    korzystania z obszarów wodnych
6)    poruszania się po drogach
7)    wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8)    norm żywienia
9)    zasad obsługi urządzeń elektrycznych
10)    zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
11)    pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
4.    Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
5.    Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

 

Prowadzący zajęcia:
To przede wszystkim pasjonaci i praktycy w swym fachu. Od wielu lat zajmują się turystyką zdobywając cenne doświadczenie w realizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Anna Dyląg - Nauczyciel z kilkunastoletnim stażem, absolwentka AWF w Krakowie, przewodnik beskidzki, przewodnik terenowy i pilot wycieczek, instruktor fitness i piłki siatkowej. Posiada bogate doświadczenie w organizacji obozów i wycieczek dla dziecii młodzieży zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Jej drugi dom to Wiedeń, ale nie pogardzi też Chorwacją czy Słowenią. Potrafi zarażać energią i uwielbia pokazywać innym piękno odwiedzanych miejsc.

Dariusz Bielak - Absolwent wydziału Turystykii Rekreacji na AWF w Krakowie, przewodnik beskidzki i pilot wycieczek, instruktorw specjalnościach: survival, narciarstwo zjazdowe, trener personalny, nordic walking. Od wielu lat zaangażowany w organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej. Zawodowo zajmuje się w obsługą imprez turystycznych, głównie dla dzieci i młodzieży. Zimę spędza ucząc jazdy na nartach. W pracy na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo uczestników.

 

Zgłoszenia do 7.12.2017 r. (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej ul. Zygmunta Augusta 8)

- faxem (karta zgłoszeniowa- wzór poniżej) tel./fax   18 337- 68- 32,   18 337- 26- 02

- e-mail (skan karty zgłoszeniowej) e-mail:  cku_limanowa@poczta.onet.pl

- lub telefonicznie tel.  18 337- 68- 32,   18 337- 26- 02  

 

Karta zgłoszenia.docx

Anna Dyląg - tel.: 695 278 736

Dariusz Bielak - tel.: 669 020 100

 

Uwaga!!!

Wpłaty za kurs należy dokonać na rachunek bankowy nr 82 8804 0000 0000 0019 1088 0002 BS  O/ Limanowa. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

  Termin wpłaty:

- w przypadku zgłoszenia przez instytucję do 14 dni po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury VAT.

- w przypadku zgłoszenia osób fizycznych przelew lub wpłata na rachunek bankowy przed  rozpoczęciem szkolenia (w terminie od 2.01.2018 r. do 10.01. 2018 r. )

 

Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej wycieczki szkoleniowej dla Uczestników kursu.


Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2) ukończyła 18 lat;

3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

 

Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa