•  
  •  
  •  
Menu
Uczymy na:REKRUTACJA TRWA!!!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Zapraszamy na kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!
Powiększ
sierpień 2018 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej zaprasza na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Celem kursu jest przygotowanie pracodawców lub ich pracowników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników.

Ukończenie kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu znacznie poszerza możliwości na rynku pracy.

Kurs rozpoczyna się w sierpnia br. i potrwa 85 godzin. Planowane terminy zajęć: piątek (godziny popołudniowe) oraz sobota (przed południem). Cena kursu to 850 zł.

 

Zapraszamy!!!

 

Więcej informacji w Sekretariacie pod numerem telefonu 18 337 26 02 lub 18 337 68 32.

 

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy-zwani dalej "instruktorami praktycznej nauki zawodu".

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą  posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, oraz:

1)świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

2)świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3)świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum  i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4)dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Uwaga: kurs instruktora pnz nie uprawnia do prowadzenia zajęć praktycznych w szkole.

Wyszukiwarka

Wpisz czego szukasz:

Galeria:

Copyrights © Centrum Kształcenia Ustawicznego,
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa